شرایط اقامت روسیه از طریق پناهندگی

شرایط اقامت روسیه از طریق پناهندگی

شرایط اقامت روسیه از طریق پناهندگی

نویسنده خبر: علی بابایی

زبان : فارسی

دسته بندی : ,

پناهندگی در روسیه

طبق ماده 1قانون فدرالی درباره پناهندگان” پناهنده “فردی است که بنا به دلیل هراسات کاملاً موجه از آزار و اذیت بر اساس اصل نژاد، مذهب، تابعیت، تعلق به گروه اجتماعی معین یا عقاید سیاسی در خارج از کشور متبوع خود حضور داشته و بنا بر هراسات مذکور نمیتواند یا نمیخواهد از حمایت کشور مذکور برخوردار باشد. اگر شما خود را پناهنده میشمارید، باید تقاضای اعطای پناهندگی در خاک فدراسیون روسیه را نموده و از حمایت دولت بهرمند شوید.

اگر شما معتقد هستید که واجد شرایط مندرج در تعریف پناهنده نمی باشید یا تقاضانامه شما در مورد اعطای موقف پناهندگی رد شده است و با وجود این فکر میکنید که بنا به دلایل بشردوستانه نمیتوانید به کشور متبوع خود برگردید، مطابق ماده 12قانون فدرالی “در باره پناهندگان” شما حق تسلیم تقاضا نامه اعطای پناهگاه موقت را دارید. علل موجه برای پناهندگی در روسیه ممکن است بشرح زیر باشد: خطر واقعی شکنجه، کشته شدن یا سلب آزادی بطروق غیر قضایی، عدم امکات دریافت کمک های عاجل ضروری برای تداوی بیماری های خطرناک.

تعیین موقف پناهنده در روسیه

مسئولیت تعیین موقف پناهنده و تامین حمایت حقوقی و نیز دفاع در برابر عودت اجباری به کشور مبداء بعهده دولت کشور میزبان میباشد. تعیین موقف پناهنده در روسیه را خدمات فدرالی میگراسیون روسیه از طریق ارگان های منطقوی خود انجام میدهد. چنانچه شما خود را پناهنده میشمارید باید بلادرنگ به اداره کمیساریای حقوق بشر در روسیه مراجعه نمایید. در صورتیکه آزادی شما محدود بوده و شما نمی توانید حضوراً به کمیساریای حقوق بشر در روسیه مراجعه نمایید، شما حق دارید تقاضا نامه خود را از طریق ریاست موسسه ای که در آن قرار دارید یا از طریق نماینده مختار خویش تسلیم کنید.

در کمیساریای حقوق بشر در روسیه باید دقیقاً ذکر کرد که بعلت وجود خطر در صورت بازگشت به کشور متبوع خود، شما تقاضا نامه اعطای موقف پناهندگی را تسلیم میکنید. کمیساریای حقوق بشر در روسیه موظف است تقاضا نامه شما را در مورد اعطای موقف پناهندگی، صرف نظر از نحوه و مدت اقامت شما در روسیه، وجود یا عدم وجود اسناد تشخیص هویت را جهت رسیدگی مقدماتی بپذیرد.

وظایف کمیساریای حقوق بشر در قبال پناهندگان

اگر شما به زبان روسی مسلط نباشید، حق دارید از کمک مترجم حرفه ای که توسط کمیساریای حقوق بشر در روسیه بطور رایگان ارایه میشود، استفاده کنید. در ظرف 5 روز بعد از رسیدگی مقدماتی، کمیساریای حقوق بشر در روسیه تصمیم خواهد گرفت که آیا تقاضا نامه شما اساساً رسیدگی خواهد شد یا خیر. کمیساریای حقوق بشر در روسیه به شما سند خواهد داد که زمان آن است که شما برای دریافت پناهنگاه اظهار تمایل کنید. سند مذکور در ظرف 5 روز رسیدگی مقدماتی که صورت میگیرد، اعتبار دارد. اگر از رسیدگی به اصل تقاضا نامه شما امتناع شده باشد، به شما ابلاغیه رسمی در مورد تصمیم اتخاذی داده خواهد شد که از طریق محکمه یا مرجع اداری بالاتر از کمیساریای حقوق بشر در روسیه  قابل تجدید نظر میباشد.


مطالب مرتبط:

شهرهای اصلی روسیه برای زندگی

راه های مهاجرت و اخذ اقامت روسیه


شواهد مورد نیاز جهت تقاضای پناهندگی در روسیه

چنانچه تقاضا نامه شما برای رسیدگی اساساً قبول شده باشد، در اینصورت بمنظور مشخص نمودن دلایلی که بخاطر آنها از بازگشت به وطن خود هراس دارید، وجود شواهد کتبی، مسیر ورود به روسیه و امثالهم با شما مصاحبه مفصل انجام خواهند داد پس از آن اثر انگشت شما را گرفته و شما به اتفاق اعضای فامیل جهت انجام معاینات پزشکی راهنمایی می شوید. تمام مخارج مربوط به معاینات بعهده دولت روسیه میباشد. به شما همچنین گواهی نامه رسیدگی به اصل تقاضا نامه اعطای پناهندگی داده خواهد شد که در طول 3 ماه که کمیساریای حقوق بشر در روسیه موظف است پیرامون درخواست شما تصمیم بگیرد اعتبار دارد.

گواهی نامه رسیدگی به اصل تقاضا نامه اعطای پناهندگی سندی است که اقامت قانونی شما را در خاک فدراسیون روسیه تایید میکند. از لحظه دریافت گواهی نامه مذکور شما حق دارید به شرکت های بیمه که در چارچوب سیستم بیمه درمانی اجباری فعالیت دارند؛ مراجعه نموده و بیمه نامه درمانی اجباری را که در طول مدت رسیدگی به تقاضانامه شما حق دریافت خدمات درمانی رایگان را در پلی کلینیک محل اقامت واقعی شما میدهد، اخذ کنید. شما باید اقامت خود را در کمیساریای حقوق بشر روسیه ثبت نموده و کلیه مقررات مربوط به ثبت را مراعات نمایید.

مقررات حقوق بشر در روسیه

در صورت عدم رعایت مقررات ثبت کمیساریای حقوق بشر در روسیه، ممکن است مورد مجازات اداری از قبیل جریمه قرار بگیرید. در طول زمانی که تقاضا نامه شما توسط کمیساریای حقوق بشر در روسیه رسیدگی می شود، شما در برابر عودت اجباری به کشور متبوع خویش مصون مباشید. هر گونه اقدام در جهت تعقیب، اخراج یا دیپورت در طول این دوره نقض جدی حقوق بشر بشمار آمده و در صورت بروز چنین مواردی مراتب را باید به کمیساریای حقوق بشر در روسیه که گواهی نامه رسیدگی به اصل تقاضا نامه اعطای پناهندگی را صادر کرده است؛ به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و همچنین به سازمان همکار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد.

کمیساریای حقوق بشر در روسیه موظف است تقاضا نامه شما را ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم آن فیصله نماید. در موارد نادر و استثنایی مدت رسیدگی برای 3 ماه دیگر قابل تمدید میباشد. در این صورت گواهی نامه رسیدگی به اصل تقاضا نامه اعطای پناهندگی تمدید خواهد شد. چنانچه در پایان زمان رسیدگی، کمیساریای حقوق بشر در روسیه فیصله نماید که شما واجد شرایط مندرج در تعریف پناهنده در روسیه میباشید، به شما کارت پناهنده داده خواهد شد. در صورتیکه بخواهید به خارج کشور مسافرت کنید، بنا به درخواست شما سند مسافرت پناهنده صادر خواهد شد.

اخذ تابعیت روسیه

علاوه بر آن بعد از یک سال اقامت در خاک فدراسیون روسیه بعنوان پناهنده، شما این حق را خواهید داشت که درخواست اعطای تابعیت در روسیه را کنید. همچنین موقف پناهندگی به شما حق دریافت بیمه نامه درمانی اجباری را میدهد.گواهی موقف پناهندگی برای مدت نامحدود اعطا میشود. اما شما موظف هستید که هر 1.5 سال یک بار جهت انجام تشریفات تجدید ثبت کمیساریای حقوق بشر به روسیه مراجعه نمائید.

اگر تقاضانامه شما در مورد اعطای موقف پناهنده توسط کمیساریای حقوق بشر در روسیه رد شود، شما از حق استیناف در مورد فیصله منفی برخوردار میباشید. به موازات تسلیم شکایت نامه، به منظور تجدید نظر در فیصله ، شما باید از کمیساریای حقوق بشر در روسیه تقاضای ارایه فیصله مستدل منفی را کنید. فیصله منفی از طریق محکمه یا مرجع بالاتر خدمات فدرالی حقوق بشر روسیه قابل تجدید نظر میباشد.

در دوره انجام تشریفات تجدید نظر، گواهی نامه رسیدگی به اصل تقاضا نامه اعطای پناهندگی تمدید شده و شما موظف هستید که کلیه اسناد مربوطه را به کمیساریای حقوق بشر در روسیه بمنظور اثبات تسلیم شکایت نامه ارایه نمائید.

تقاضا نامه اعطای پناهندگی

اگر تقاضانامه اعطای موقف پناهندگی توسط کمیساریای حقوق بشر در روسیه رد شود و اگر شما نخواهید از حق تجدید نظر استفاده کنید یا بعد از تجدید نظر، شما از امکان تسلیم تقاضانامه اعطای پناهگاه موقت برخوردار میشوید. در صورت تسلیم تقاضانامه اعطای پناهگاه موقت بلافاصله بعد از وصول فیصله رد تقاضای پناهندگی، گواهی نامه رسیدگی به اصل تقاضا نامه اعطای پناهندگی تمدید خواهد شد. چنانچه در هر مرحله ای از تجدید نظر به نفع شما تصمیم گرفته شود، درخواست شما به ارگان کمیساریای حقوق بشر در روسیه جهت رسیدگی مجدد تقاضا نامه، مرجوع خواهد شد.

شکایت نامه باید ظرف یک ماه بعد از تاریخ دریافت جواب رد تسلیم شود. بعد از سپری شدن زمان مذکور، اگر شما برای تجدید نظر در فیصله منفی اداره کمیساریای حقوق بشر در روسیه اقدام نکنید یا بعد از دریافت فیصله نهایی منفی در مورد درخواست شما، از نظر مقامات فدراسیون روسیه فردی محسوب میشوید که بصورت غیر قانونی در فدراسیون روسیه اقامت دارد. اگر شما نتوانید بر مبنای قانونی دیگر اقامت خود را در فدراسیون روسیه رسمیت ببخشید، ممکن است مورد مجازات اداری از جمله جریمه، بازداشت؛ دیپورت یا اخراج قرار بگیرید.

ترتیب تسلیم تقاضا نامه

ترتیب تسلیم تقاضا نامه عبارت است از مصاحبه، معاینات درمانی الزامی، فیصله در مورد اعطای پناهگاه موقت که باید ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه اتخاذ گردد. در طول دوره رسیدگی تقاضا نامه توسط کمیساریای حقوق بشر در روسیه باید به شما گواهی نامه رسیدگی به تقاضا نامه اعطای پناهگاه موقت بدهند یا گواهی نامه رسیدگی به اصل ماهیت تقاضا نامه اعطای پناهندگی را در صورتیکه شما بلافاصله بعد از دریافت جواب رد در مورد اعطای پناهندگی درخواست پناهنگاه موقت کرده باشید تمدید نمایند.

در صورتی که تقاضا نامه شما مبنی بر اعطای پناهگاه موقت مورد قبول قرار گیرد، شما گواهی نامه کار اعطای پناهگاه موقت دریافت خواهید کرد. کارت پناهگاه موقت به شما حق دریافت بیمه نامه درمانی اجباری را میدهد. مدت اعتبار موقف پناهگاه موقت یک سال بوده و در طول این مدت باید کلیه اقدامات ممکن را در جهت بدست آوردن موقف ثابت تری با مدت اعتبار بیشترمثلاً اجازه نامه اقامت موقت بعمل آورید. اگر شما اجازه نامه اقامت موقت را دریافت کنید، در اینصورت حق موقف پناهگاه موقت شما نیز محفوظ خواهد بود.


حتما بخوانید:شرایط کاریابی در روسیه


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط اقامت در روسیه از طریق پناهندگی می توانید از سایت مربوطه اطلاعات دقیقتر را بدست آورده یا برای  مشاوره حضوری با کارشناسان ارشد و حقوقی موسسه رهپویان راه تازه واقع در شیراز با سال ها تجربه در زمینه اعزام به روسیه تماس تماس حاصل نمایید.


در ادامه بخوانید:شرایط اقامت روسیه از طریق ازدواج


 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

حامیان راه تازه آیریک

09173089575 07191009575