بخش چین

 

کشور چین پرجمعیت ترین کشور جهان است و به لحاظ رشد اقتصادی بعد از آمریکا در رده دوم جهان قرار دارد. بسیاری معتقدند که تفاوت قرن حاضر با گذشته بیشتر به میزان تاثیرگذاری صنعتی و اقتصادی چین بر می گردد. در نتیجه، احاطه کامل چین بر تولیدات صنعتی دنیا یک معیار مناسب بر انتخاب این کشور جهت مقصد ادامه تحصیل می باشد. بهمین جهت است که صندوق بین المللی پول پیشبینی می کند که چین بعد از آمریکا دومین مقصد ادامه تحصیل برای دانشجویان خارجی تا سال 2020 باشد. 

حامیان راه تازه آیریک

09173089575 07191009575